اطلاعیه پروازهای خارجی و نجف
در پرواز خارجي بخصوص پرواز نجف تست PCR الزامي است .
کارت واکسن با دو دوز واکسن الزامي است  سایر اعلانات